Biogasstatistikk 2021
Biogassanlegg i Norge
Norwaste la nylig fram Biogasstatistikk 2021 på biogasskonferansen til Biogass Norge

På oppdrag fra Biogass Norge og Oslofjorden Biogass har Norwaste utarbeidet bransjens egen biogass-statistikk for 2021. Statistikken gir oversikt over produsert mengde biogass, substratmengder, bruk av biogassen internt og eksternt samt mengde oppgradert biogass som kan benyttes som drivstoff.  SSB  utarbeider nasjonal statistikk på biogass, men det har vært feil i denne statistikken og det var usikkerhet om hvordan den nasjonale produksjonen lå an.  Bransjens egen biogass-statistikk gir mer utfyllende  informasjon og kan sammenlignes med den nasjonale statistikken.  

Norge har 50 biogassanlegg, smått og stort, og produserer  700 GWh biogass. Vel 50% av gassen oppgraderes til drivstoffkvalitet, enten som komprimert biogass (CBG) eller flytende (LBG).  Flere biogassanlegg bygger nå oppgraderingsanlegg for å gjøre biogassen flytende og mer LBG vil bli produsert i 2022 sammenlignet med 2021. Det gjør biogassen mer attraktiv som et fornybart drivstoff innen sjø- og langtransport. 

Over 90 % av bioresten nyttegjøres  i landbruket, og nesten 600 tusen tonn biorest, enten som flytende eller avvannet biorest, spres som gjødsel. Dette tilsvarer ca 90.000 tonn tørrstoff. 

Politiske målsettinger om økt utsortering av matavfall, bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg  og økt rensegrad av kommunalt- og industriavløpsvann vil  sammen med full utnyttelse av substrater fra fisk og havbruksnæringen, kunne produsere 2 TWh med biogass som energibærer fram mot 2035.   Det er fremdeles viktig med offentlige  virkemidler for å styrke utviklingen, da biogassbransjen ikke er helt moden.

Flere
artikler

nb_NONO