Driftsoptimalisering av renovasjon – Kan vi bli enda bedre?
Illustrasjonsbilde
I høst har Norwaste jobbet med flere prosjekter innenfor driftsoptimalisering av innsamling. Norwaste har utarbeidet en erfaringsbasert modell for å vurdere effektivitet og ressursbruk i avfallsinnsamling. Dette har vist seg å være en nyttig modell. Vår gjennomgang og analyser har ført til svært ulike forslag til endringer. Fra forslag som kan føre til betydelig kostnadsreduksjoner til forslag om å øke ressursene.

Vi vil spesielt trekke frem et prosjekt gjennomført for RIR, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap. Oppdraget var å evaluere innsamlingen av husholdningsavfall. I tillegg ble det vurdert drift i egenregi opp mot hva man kunne forvente i en anbudsituasjon. Konklusjonen fra utredningen var at driften fungerte svært godt med god utnyttelse av dagens ressurser. På deler av innsamlingen var det, etter Norwaste syn, for høy produksjon per bil for et bærekraftig nivå i et langsiktig perspektiv. Norwaste anbefalte her å videreføre driften i egenregi. I tillegg fikk RIR anbefaling for hvordan de kan organisere driften videre for å opprettholde et bærekraftig produksjonsnivå de neste årene.

Selv om utredningen konkluderte med at driften fungerte godt ble det også påpekt flere områder til forbedring. Norwaste foreslo bl.a. tiltak for å redusere tidsbruk ved tømming på mottaksanlegg. Videre hadde vi forslag til forbedring av arbeidsforhold for renovatørene. 

Økte kostnader for renovasjon - hva kan gjøres?

Vi mener de kommunale avfallsselskapene som drifter renovasjonen har stor nytte av å få utført en uavhengig evaluering. Selv om driften tilsynelatende går bra er det ikke usannsynlig at det finnes rom for optimalisering av ressursbruken i avfallsinnsamlingen. Mange opplever for tiden sterk økning i kostnadene for renovasjon. En ekstern vurdering kan bidra til å identifisere og tallfeste kostnadsdrivende faktorer ved avfallsinnsamlingen. Dette kan bidra til bedre ressursstyring i virksomheten. Norwaste har et svært kompetent team på renovasjon med lang driftserfaring og vi opplever for tiden større interesse for våre tjenester som følge av dagens kostnadsøkninger.

Tjenester Norwaste kan tilby er bl.a.:

  • Estimere økonomiske og miljømessige gevinster ved optimalisert ressursbruk
  • Optimalisering av ruter og ressursbruk
  • Rådgivning ved valg av kjøretøy og kildesorteringsløsning
  • Råd om fremtidige investeringer
  • Vurdering av renovasjon i egenregi opp mot anbud
  • Utredning av aktuelle strategier
  • Ekstern og uavhengig vurderinger for ledelse og styre
  • Praktisk rådgivning ved innføring av RFID eller sensorbasert tømming

Lese mer om våre konsulenter på renovasjon her

Flere
artikler

nb_NONO