Biogasstatistikk 2022
For andre år på rad la Norwaste frem biogasstatistikk på Biogass Norges årlige konferanse.

Som i fjor inneholdt statistikken oversikt over produsert mengde biogass, råstoffmengder, fordeling av internt og eksternt bruk samt hvor mye som ble oppgradert til drivstoff. Nytt av året var at lanseringen skjedde via Power BI, et verktøy som åpner for live interaksjon med data. Sjekk det ut selv nederst i saken eller klikk her for å åpne statistikken i en egen fane. Power BI åpner for geografisk visualisering av alle anlegg i drift og hvor mye som produseres og antall årsverk på fylkesnivå ved å klikke seg rundt på de ulike fylkene. Statistikken inneholder også en oversikt over anlegg under bygging og planlegging på et eget kart hvor man også kan se planlagt utvidelse av eksisterende anlegg.

Foto: Øyvind Paulsen.

Statistikken er utarbeidet på oppdrag fra Biogass Norge og Biogass Oslofjord. De har ambisjoner om å lage en sammenhengende statistikk over flere år som skal være mer tilgjengelig for bransjen. På Biogass Oslofjord sine nettsider skriver de at statistikken er mer nyansert enn den offentlige statistikken og bidrar til et bedre grunnlag for analyser, utviklingstrender og identifisere eventuelle flaskehalser for biogassbransjen. I tillegg gir den bedre informasjon for å analysere effekten av reduserte klimagassutslipp ved produksjon av biogass, jordforbedringsmiddel og gjødsel.

Oppsummering av hovedfunn:

  • 6 netto nye anlegg gikk på lufta
  • Det ble produsert biogass tilsvarende 736 GWh (+ 3 %) i 2022
  • Oppgradering til CBG og LBG utgjorde 61 % (451 GWh), 22 % nyttiggjøres på annet vis
  • Signifikant økning i LBG (+ 42 %) og oppgradert gass samlet har økt med 12 % fra 2021
  • Avløpsslam er største substratråstoff, fulgt av matavfall og fiskeensilasje
  • Det produseres ca. 700 000 tonn biogjødsel (våtvekt) til landbruket
  • Mer enn 1500 tonn fosfor ble materialgjenvunnet. Det tilsvarer minst 17% av importert fosfor fra mineralgjødsel.
  • Biogassbransjen gir en verdiskapning på minst 1.472 MNOK per år og sysselsetting på 1.251 årsverk

Several
articles

en_USEN