Gi avfallet nytt liv

Når produkter og stoffer har utspilt sin rolle og funksjon trer de inn i en ny fase, de blir avfall. Mens forbrukeren og bedrifter vender oppmerksomheten mot nye produkter og tjenester, skal et nøye sammensatt maskineri overta jobben med å sørge for at avfallet ikke blir et miljøproblem, men får nytt liv og at verdiene blir ivaretatt.

Sirkulærøkonomi i praksis

Med sirkulærøkonomi og klimautfordringen høyt på dagsorden er fokuset i Norge flyttet fra deponering til å sørge for høyest mulig resirkulering og ombruk av ressursene i avfallet. Dette krever nye metoder og ny teknologi, og et nøye samspill mellom avfallsbesitter og alle ledd i verdikjeden. Samtidig må vi sørge for at vi tar miljøgifter ut av kretsløpet. For at dette skal fungere best mulig må verdikjedene være optimalisert og tilpasset krevende kvalitetskrav fra industrien og en stadig mer globalisert verden.

Fortsatt er deponering mest vanlige behandlingsform for avfall både i Europa og resten av verden. Ukontrollerte deponier med nedbrytbart avfall utgjør en stor trussel for klimaet. Den viktigste jobben for å redusere klimautslippene fra avfallet globalt er derfor å sørge for å gi avfallet nytt liv.

Marin forsøpling

Marin forsøpling og plast i havet er en av vår tids store utfordringer som følger med plastens inntog som et funksjonelt og anvendelig materiale. Den viktigste faktoren for å sikre at minst mulig av plasten havner på avveie er å ha fungerende avfallssystemer. Samtidig må design for gjenvinning legge til rette for utsortering og materialgjenvinning av plasten.

Animalske biprodukter og organisk avfall​

Animalske biprodukter er et restråstoff som inneholder animalsk protein som ikke lenger kan brukes som mat til folk. Regelverket, som forvaltes av Mattilsynet, er komplisert og animaliebiporiduktsforskriften har stort omfang. Animalske biprodukter er for eksempel alle typer slakteavfall fra dyr og fisk, matavfall, næringsmiddelavfall og husdyrgjødsel. Regelverket gir særlige krav til innførsel/utførsel, transport, merking, behandling, bruk, risikovurderinger og godkjenninger. Hygienisk risiko vektes mellom muligheter for gjenvinning som gjødsel, fôr eller andre tekniske produkter, og regelverket angir videre hvilke teknologier og prosessparametre som er lovlige.

Norwaste har god kjennskap til kravene som gjelder for behandling, godkjenning av anlegg, internkontroll, risikovurderinger og vi kan bistå i dialogen med myndighetene. Norwaste kan hjelpe deg med å identifisere hva du trenger kjennskap til i en tidlig fase i en forretningsplan eller i en godkjenningsprosess, enten det gjelder spørsmål knyttet til krav til behandling, råvarer, godkjenning av gjødselproduksjon, biogassanlegg, komposteringsanlegg eller insektproduksjon.

nb_NONO