Hvor mye sneiper ryddes i Norge hvert år?
Sigarettsneiper på avveie utgjør et miljøproblem. Til nå har det manglet kunnskap om hvilke mengder det utgjør.

I et kartleggingsprosjekt har Norwaste undersøkt hvor store mengder brukte tobakksfiltre (sneiper) som blir ryddet i regi av det offentlige i hele Norge. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra tobakksindustrien i Norge (Philip Morris International og Tobakksindustriens Felleskontor) og har hatt til formål å etablere en baseline for mengden tobakksfiltre som årlig ryddes opp av det offentlige.

For å beregne hva som samlet ryddes opp har vi en ‘bottom-up tilnærming’ ved at de store oppryddingsstrømmene er identifisert og kartlagt. Eksempler på oppryddingsstrømmer er feiemasser fra urbane områder, manuelt oppryddet kommunal forsøpling og forsøpling fra avløpsrenseanlegg. Denne tilnærmingen har ikke vært gjennomført systematisk i Norge tidligere og det er ikke funnet referanser i litteraturen. Metodeutvikling var derfor en sentral del av prosjektet.

De kartlagte oppryddingsstrømmene ga til sammen et estimat på ca. 100 millioner sneiper som ble ryddet opp av, eller på vegne av, det offentlige i 2021. Dette tilsvarer ca. 100 tonn i våtvekt og 20 tonn i tørrvekt. En sammensetning av estimatene er presentert i figuren under. De største oppryddingsstrømmene for sneiper er fra ristgods fra renseanlegg og urbane feiemasser.  

Med utgangspunkt i et geografisk avgrenset område ble det kartlagt antall forsøplede og ryddede sneiper per innbygger, eller andre hensiktsmessige nøkkeltall (eks. per tonn avfall/ feiemasse, personekvivalent, tidsenhet) for de ulike oppryddingsstrømmene. Deretter ble mengdene ekstrapolert til nasjonale tall. De ulike strømmene krever ulike metoder for kvantifisering. Innenfor rammen av dette prosjektet er det gjennomført undersøkelser i begrensede geografiske områder. Hovedmetoden er basert på å slå sammen oppryddingsstrømmene for å danne den nasjonale baselinen for tobakksfiltre. Infrastruktur, utstyr og rutiner varierer og ekstrapolering til nasjonalt nivå øker feilmarginen. Selv om dette er tatt høyde for i estimatene, kan det føre til feil konklusjoner.

Metodene benyttet i prosjektet har med noen modifikasjoner vist seg å være gjennomførbare for å gi estimater om mengder sigarettsneiper som ryddes av det offentlige. Studien har også avdekket en generell mangel på forsøplingsstatistikk. For å få en bedre statistikk kan det vurderes å forplikte kommuner og andre deler av forvaltningen til å rapportere konkrete årlige data om ryddeavfall. 

Prosjektet er det første i sitt slag, og til tross for usikkerhet knyttet til estimater og feilmargin har det gitt et godt grunnlag for kunnskap om mengder tobakksfiltre som blir ryddet opp, og metoder for å kartlegge dette.

Les hele rapporten her: full rapport 

 

Flere
artikler

nb_NONO