Kan deponiavfall i Etiopia erstatte kull i lokal sementproduksjon?
Sortering av avfall, Addis Ababa
Norwaste har vært i Etiopia og ledet en avfallsanalyse i samarbeid med Penda Paper.

Norwaste har vært i Addis Ababa og gjennomført plukkanalyser av avfall i et prosjekt i samarbeid med Penda Paper. 

I Addis Abeba genereres det daglig ca. 3000 tonn avfall fra de omtrent 4 millioner innbyggerne i Etiopias hovedstad. Det er estimert at 70% av dette avfallet blir innsamlet og håndtert gjennom formelle offentlige og private avfallssystemer.  

Etter innsamling går mesteparten av avfallet på byens deponi med liten miljøovervåkning og kontroll, der den ukontrollerte nedbrytningen gir enorme klimagassutslipp og andre miljøproblemer. Deponiet er også en livsfarlig arbeidsplass for mange – i 2017 omkom over 100 mennesker i et deponiras.

Målet med prosjektet er å kartlegge sammensetningen av avfallet fra husholdning og næring. Hensikten er å se på mulighetene for å produsere RDF (refuse derived fuel)  fra ca. 40% av avfallet i byen som kan erstatte fossilt kull i lokal sementindustri.  

Prosjektet skal ta hensyn til det realistiske potensialet for å ta ut resirkulerbare fraksjoner som allerede foregår i dag gjennom innsamlere og Penda Paper. God dokumentasjon fra plukkanalyser av avfallet er viktig i videre beslutninger om investeringer i avfallsinfrastruktur. 

Prosjektet vil kunne redusere miljøbelastningen og klimautslippet på en rekke områder og bedre landets energibalanse, ved blant annet å:
  • bidra til en mer forsvarlig avfallshåndtering og etablere lokale verdikjeder
  • flytte avfall oppover i avfallshierarkiet fra deponi til energiutnyttelse – for bedre utnyttelse av ressursene
  • redusere utslipp fra deponi – deponigass, sigevann mv. 
  • erstatte kull med restavfall (RDF) – som også gir en stor klimagevins

Avfallssortering Addis Ababa

Flere
artikler

nb_NONO