Norsk innsamlingsløsning for fritidsbåter i verdenstoppen
Innsamling av ELB med lekter i Oslofjorden (Foto: Kretsløpet/Johs. Bjørndal)
En kartlegging av europeiske løsninger for innsamling og gjenvinning av kasserte fritidsbåter viser at den norske modellen er helt i verdenstoppen når det gjelder å få samlet inn utrangerte fritidsbåter.

I en kartlegging gjort på vegne av det finske miljødepartementet har Norwaste i samarbeid med finske Macon OY sammenlignet ordninger for å øke innsamling og gjenvinning av kasserte fritidsbåter (til publikasjon). Ansvaret for denne oppgaven ligger i de fleste land på avfallsbesitter, det vil si båteier. Problemet, som også er godt kjent i Norge, er at kostnaden for å frakte båten til et godkjent avfallsmottak og eventuelt betale for avfallshåndteringen ofte er betydelig, spesielt for større båter. Dette har over lang tid ført til at båter ikke har blitt samlet inn eller har blitt dumpet på sjøen, et problem som er kjent over hele Europa.

I Norge ble det i 2017 etablert et sett med virkemidler for å øke innsamlingen av kasserte fritidsbåter. Ordningen innebærer at båteier kan levere båter opp til 15 fot gratis til kommunens gjenvinningsstasjon, mens større båter må leveres til godkjente båtmottak. Staten gir støtte på 1000 kroner til båteiere som leverer båtene sine til et godkjent mottak, mens kommuner og godkjente avfallsmottak mottar støtte per tonn avfall som samles inn og gjenvinnes. I tillegg har Handelens Miljøfond siden 2018 finansiert innsamling av båter med totalt 23 millioner kroner frem til 2022.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over rettigheter og plikter i det norske systemet: 

Tabell: Rettigheter og plikter i det norske ELB-innsamlings- og avfallshåndteringssystemet
Løsninger i Sverige og Frankrike

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten de siste årene tildelt støtte til et nasjonalt nettverk av båtinnsamlere. Båtretur, et konsortium bestående av Båtskroten, Stena Recycling og SweBoat, har mottatt 20,8 millioner SEK for å håndtere 2615 båter gjennom 30 innsamlingssentre. Denne støtten dekker imidlertid kun avfallshåndtering og ikke transportkostnader.

Frankrike har innført en produsentansvarsordning hvor produsenter er ansvarlige for kostnadene ved kassert fritidsbåtavfall. I 2023 finansierte produsentene 60 % av avfallshåndteringskostnadene, mens båteiere betalte de resterende 40 % gjennom et årlig båtregister. Administrasjonen håndteres av produsentansvarsselskapet APER, som inngår avtaler med avfallshåndteringsanlegg.

Resultater fra innsamlingen

Studien viser at den norske ordningen har den høyeste innsamlingen av fritidsbåter, med over 10 000 båter, tilsvarende ca. 1 % av det totale antallet registrerte fritidsbåter. Til sammenligning var innsamlingen i Frankrike ca. 0,3 %, mens Sverige samlet inn under 0,1 % av sine registrerte båter i 2022.

Tabell: Antall båter, antall innsamlede båter og innsamlingsrate i utvalgte land 2022

Flere
artikler

nb_NONO