Norwaste utreder avfallstransport over sjøveien

Norwaste samarbeider med fire norske havner for å se på om skipstrafikken kan effektivisere avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Oslo Havn KF har tatt initiativ til et prosjekt som er navngitt Kysttransport II og er finansiert med statlig støtte. 

Prosjektet ønsker å identifisere kysttransportens potensiale for en transporteffektivisering av avfall og resirkulerte råvarer og muligheten for reduserte klimautslipp og belastninger på veinettet.

“Havnene kan bidra inn i en effektivitiseringsprosess når det gjelder transport av avfall og gjennom forbedret logistikk basert på samarbeid i avfall- og gjenvinningsbransjen og skipstrafikken kan vi også øke mengdene avfall som går til materialgjenvinning”, sier en engasjert Hatteland. 

Det er inngått et samarbeid mellom fire havner i Norge i dette prosjektet, Harstad havn, Kristiansund havn, Rogaland Fylkeskommune og Oslo havn. Norwaste AS fikk oppdraget etter en anbudskonkurranse i juli i år og er i gang med kartlegging av genererte avfallstyper og avfallsmengder i de ulike regionene.

“Vi skal identifisere avfallstrømmene i de ulike regionene og og se mulighetsrommet skipstrafikken kan gi avfall- og gjenvinningsbransjen, både når det kommer til transportoptimalisering og økt grad av ressursutnyttelse. Formålet i prosjektet på sikt er at avfall- og gjenvinningsbransjen i større grad bruker sjøveien som transportløsning for avfall.” sier Malin Granlund, prosjektleder for Norwaste. 

Les også:

Flere
artikler

nb_NONO