VI TILBYR

Med vår unike erfaring og spisskompetanse kan Norwaste tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester, se eksempler her:

Kurs

Vi tilbyr ulike kurs og  gjerne skreddersydde for din renovasjonsbedrift. Vi har i dag tre kurs. Introduksjonskurs til avfall- og gjenvinningsbransjen hvor målgruppen er for eksempel nyansatte, bærekraftansvarlige og  styremøterepresentanter i avfallsselskaper. Vi har også utviklet et kurs om “Biologiske faktorer i avfall og gjenvinningsbransjen” for å øke kompetanse og bevisstheten for  de som jobber i bransjen.  Kurset om “Lukt – risiko, rensing og håndtering” er for alle som arbeider med luktforurensing som statsforvaltningen og for anlegg der lukt er en utfordring. 

Avfallsmarkedet

Avfallshåndtering er omfattet av et stort regelverk. De ulike avfallstypene håndteres i ulike verdikjeder. Gode eller mindre gode. Det som er avfall for den ene kan bli verdifull råvare for en annen. Å få til gode verdikjeder, aktørene og markedet krever inngående oversikt, forståelse og kunnskap om avfall, resirkulerte råvarer og markedet. Norwaste vil bidra til til at din virksomhet kan lykkes. Enten du vil gi ditt avfall eller biprodukter økt verdi og blir resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi, forbedre din avfallshåndtering, eller vil utvikle nye markeder.

Avfallshåndtering i en sirkulær økonomi

Avfallshåndtering er komplisert industri. Ny teknologi gir store muligheter for nye og bedre verdikjeder, enten det gjelder innsamling, sortering, behandling og avsetning. Norwaste har kunnskap om rammebetingelser, teknologiske løsninger, avfallets verdikjeder og markedet for resirkulerte råvarer slik at du kan lykkes med din virksomhet.

Offentlige aktører

Med vår lange erfaring fra statlig og kommunale beslutningsprosesser kan vi utgjøre en forskjell for myndigheter og kommuner og kommunale avfallsselskaper, enten behovet er relatert til regelverksutvikling, kommunale avfallsplaner eller andre planer og anskaffelser.

Avfallshåndtering globalt

I store deler av verden er utfordringene rundt avfallshåndtering basale. Mangel på innsamling og en forsvarlig og bærekraftig avfallsbehandling gjør at plast skyller på havet og er største kilde til marin forsøpling globalt. Behovene for å få på plass systemer for innsamling og håndtering av avfallsressursene er akutte. Samtidig er infrastrukturen mangelfull og en stor uformell sektor er mange steder den eneste som bidrar til gjenvinning. Norwaste har kunnskapen til å forstå kompliserte strukturer og bidra til at prosjekter lykkes.

Prosjekter

nb_NONO