Biogasstatistikk 2023

For tredje året på rad ble biogasstatistikken  presentert under biogasskonferansen. I likhet med i fjor ble statistikken tilgjengelig gjennom Power BI, som gir muligheten til interaktiv utforskning av tallene i sanntid. Du kan selv utforske dette nederst i artikkelen eller klikk her for å åpne statistikken i et nytt vindu. Statistikken inkluderer en oversikt over produsert biogass, mengden oppgradert til biodrivstoff, eierskap av anleggene,  råstoffmengder og fremtidig produksjon. 

Nytt for dette året er en presentasjon av antall Enova-tilsagn de siste elleve årene (2012-2023), samt planlagte utvidelser av anlegg og en kartlegging av nåværende og kommende fyllestasjoner.

Biogass Oslofjords statistikk gir en mer detaljert innsikt enn den offentlige tilgjengelige statistikken. Denne innsikten bidrar til å skape et bedre grunnlag for analyser av utviklingstrender og identifisering av potensielle flaskehalser innen biogassbransjen. Videre gir den bedre informasjon for å vurdere effekten av reduserte klimagassutslipp fra produksjonen av biogass, samt dens anvendelse som jordforbedringsmiddel og gjødsel.

Hovedfunn biogasstatistikk 2023:

 • 4 netto nye anlegg gikk på lufta.
 • Det ble produsert biogass tilsvarende 738 GWh i 2023.
 • Oppgradering til CBG og LBG utgjorde 63% (456 GWh).
 • Økning i LBG (+ 5 %) og av CBG (+ 1%) fra 2022.
 • Eierskapet til anleggene er jevnt fordelt, med 47 % under kommuner og 33 % i privat eierskap.
 • Avløpsslam er største substratråstoff, fulgt av matavfall og fiskeensilasje.
 • Det produseres ca. 600 000 tonn biogjødsel (våtvekt) som gjødselvare.
 • Ca. 2400 tonn fosfor ble materialgjenvunnet. Det tilsvarer 34 % av importert fosfor fra mineralgjødsel.
 • Verdiskapning på 1.476 MNOK og sysselsetting på 1255 årsverk i sektoren
 • Norge har 39 biogassfyllestasjoner, med 40 flere under utvikling. CBG dominerer, med 79 % av dagens marked.
 • Enova har støttet 22 anlegg fra 2012 til 2023 med totalt 762 MNOK.
nb_NONO