OM OSS

Norwaste ansatte og tilknyttede personer besitter spisskompetanse og bred erfaring som kan hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene.

Henrik Lystad

[CEO/Partner]

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Bjørn Kopstad

[Partner]

Bjørn Kopstad startet i bransjeorganisasjonen MEF tidlig på 1990-tallet, og var som representant for de private avfallsselskapene tett på de politiske prosesser som førte til den nye avfallspolitikken i EU og Norge. Bjørn jobbet deretter nesten 18 år i ulike ledende stillinger i Norsk Gjenvinning/Veolia Miljø-konsernet. Bjørn satt mange år i konsernets ledelse, og har hatt operativt og strategisk ansvar i store deler av avfallets verdikjeder. Bjørns erfaring strekker seg fra fag- og utviklingsansvar for bl.a. plast, via drift av mange operative regioner med salgsavdelinger, kundesenter, transportvirksomhet og sorteringsanlegg til salg av bl.a. returpapir og plast i Europa og Asia. Han bygget også opp konsernets renovasjonsvirksomhet i Norge og Sverige.

Line Blytt

[Seniorkonsulent]

Line Blytt har tjue års erfaring med behandling, kvalitet og utnyttelse av organisk avfall. Hun arbeider for å løfte beste håndtering av slam, matavfall og organisk avfall inn på kartet, nasjonalt og internasjonalt. Line ledet prosjektet som sørget for at norske komposteringsanlegg kunne fortsette driften på en hensiktsmessig måte da nye kravene i animaliebiproduktsforskriften ble innført i Norge. Hun har vært forsker ved NMBU og arbeidet ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Mattilsynet, COWI og daglig leder i Aquateam COWI og har lang erfaring med risikovurderinger, miljøundersøkelser, kartlegginger og teknologivurderinger. Med svært god kjennskap til regelverket som setter krav til råstoff, behandling, utslipp og kvalitet på sluttprodukt kan Line identifisere risiko og fallgruver i en tidlig fase slik at ditt prosjekt lykkes.
Profilbilde til Ingrid

Ingrid Salmi

[Rådgiver]

Ingrid Salmi kommer fra nærmere 4 år i ROAF med erfaring og særlig kompetanse på blant annet drift og miljøoppfølging av deponier, fornybar energi og kvalitets- og miljøarbeid tilknyttet ISO.

Sigvart Eggen

[Konsulent]

Sigvart Eggen er utdannet på NTNU innen materialteknologi og har både en svært aktuell master knyttet til materialgjenvinning av metaller fra restavfall og erfaring for SINTEF industri.

Knut Bakkejord

Knut Bakkejord har gjennom 30 år fulgt avfallsbransjen tett og har i tillegg til lang fartstid i Trondheim kommune en bred bakgrunn fra en rekke arbeidsgivere i statlig og privat sektor samt NTNU. I Trondheim har Knut i mange år vært fagansvarlig for avfallshåndteringen i kommunen og har de siste årene vært prosjektleder for utbygging av et ettersorteringsanlegg og tilhørende avfallsstrategi for Midt-Norge, samt ny avfallsplan for Trondheim kommune.

Skriv til oss

Legg igjen en melding så tar vi kontakt.

Ønsker du å jobbe med oss i Norwaste? Velg “Jobb med oss” under “Type henvendelse” og last opp din cv.

nb_NONO