Forbedring av avfallshåndteringen på Bali 

I likhet med resten av Indonesia har Bali etablert mini-gjenvinningsstasjoner, kjent som TPS3R, for å håndtere sorteringen av materialgjenvinnbart avfall som plast, glass og metall. Disse anleggene komposterer også organisk avfall og omlaster restavfall til deponi. Norwaste har samarbeidet med konsulentselskapet Delterra, tidligere McKinsey.org, for å optimalisere driften av disse anleggene. Resultatet har vært en imponerende dobling av kapasiteten og bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Indonesia har lagt seg på en nivådelt struktur for den  offentlige avfallshåndteringen, med det laveste nivået lokalisert tett på der folk bor. Statlige myndigheter gir støtte til bygging av mini-gjenvinningsstasjonene, kjent som TPS3R, som har fokus på å spre kunnskap om prinsippene i de 3 R’ene «Reduse – reuse – recycle». En TPS3R håndterer gjerne restavfall for omlasting til deponi, sorterer plast og annet resirkulerbart materiale, og komposterer organisk materiale. På tross av begrenset tilgjengelig på areal og en layout som ikke alltid er optimal for effektiv avfallshåndtering, spiller disse mini-gjenvinningsanleggene en viktig rolle i avfallsbehandlingen i Indonesia.

I samarbeid med Delterra, en ideell organisasjon eid av konsulentfirmaet McKinsey & Company, har Norwaste gjennomført et prosjekt for å øke effektiviteten ved TPS3R-anleggene. I løpet av det siste året har Norwaste fokusert på fem anlegg i hovedstaden på Bali, Denpasar, der vi har identifisert flaskehalser knyttet til layout og arbeidsflyt. Deretter har vi forbedret arbeidsrutinene for sortering av plast og kompostering. Disse tiltakene har resultert i en betydelig økning i kapasiteten, med mer enn dobbelt så stor kapasitet på flere av anleggene. Ved å implementere små investeringer og dra nytte av støtten fra lokale konsulenter i Delterra, har vi sammen klart å overføre norsk avfallskompetanse til Bali. Endringer i arbeidsmetoder og justeringer, samt utskifting av utstyr, har ført til mer effektiv behandling, redusert mengden avfall som havner på deponi og skapt et forbedret arbeidsmiljø. Vi har også utviklet en modell for å beregne kapasitet for sortering og kompostering basert på tilgjengelig areal og det utstyret som er tilgjengelig på anleggene. 

IMG_1370 (2)

                            Før implementering

Vår erfaring viser at selv om disse anleggene kanskje aldri kan bli helt optimale gjenvinningsanlegg, kan de likevel forbedres selv med begrensede ressurser. Vi har implementert nye sorteringsrutiner som tillater mer effektiv sortering innenfor en begrenset plass. Introduksjonen av en ny type shredder har økt kapasiteten for forbehandling, og dette har gjort det mulig å prioritere komposteringsprosessen. Tidligere manglet det ressurser til dette, noe som resulterte i at mye organisk avfall ble deponert.

Norwaste har bidratt med en liten del i et større prosjekt. Delterra skal teste hvordan disse mindre anleggene kan samhandle bedre med større avfallsanlegg og omlastingsstasjoner utenfor byområdene, slik at mer avfall kan behandles og materialgjenvinnes. Det er verdifulle materialer i visse typer plast, metall, glass og papp/papir, og denne delen av gjenvinningsindustrien fungerer i dag på kommersielle vilkår. Indonesias subsidiering av gjødsel skaper imidlertid utfordringer for å etablere økonomisk bærekraftige verdikjeder for organisk avfall i gjødselmarkedet. Til tross for et stort behov for gjødsel og organisk materiale innen jordbruket, er betalingsviljen lav. Her ligger trolig en av de store utfordringene med å finne løsninger som balanserer økonomiske hensyn med miljøvennlig avfallshåndtering i Indonesia

20230622_091441

                        Etter implementering

Flere
artikler

nb_NONO