Gir sirkulærøkonomien økt sjøtransport?
Økte krav til kildesortering og etterbehandling endrer transportbehov og verdikjeder for avfallsstrømmene. Norwaste utreder mulighetsrommet for samarbeid mellom havner og avfallsbesittere for å få en kostnads- og klimaeffektiv logistikk

Norwaste er i gang med nytt prosjekt “Kysttransport III” som er igangsatt av Oslo Havn og er støttet av Klimasats. Prosjektet er en fortsettelse av Oslo Havn sine tidligere Kysttransport-prosjekt, og dette prosjektet skal sette fokus på muligheten for mer samarbeid mellom avfallsbesittere og havner. Om hvorfor Oslo Havn har satt i gang prosjektet sier prosjekteier Carl Johan Hatteland:

- Markedet for avfall er i endring som følge av sirkulærøkonomien med bl.a. økte krav til sortering, utslippsreduksjon og umodne markeder for sekundære råstoff. Det er behov for økt kompetanse på transportbehovene for avfall og se på mulighetene som finnes for sjøbasert transport

Det finnes i dag ikke fullstendige tall over hvilken transportform som benyttes for transport av avfall. Det er kun grønnlistet avfall som det føres statistikk over. Av det grønnlistede avfallet ble 77 prosent av avfallet transportert til sjøs i 2020. Mens transport av restavfall stort sett går landeveien til forbrenningsanlegg i Norge og Sverige skal kildesortert og gjenvunnet avfall til industrianlegg. Disse ligger ofte ved havn.

Prosjektet tar utgangspunkt i tre svært ulike caser i kommune-Norge; Oslo, Harstad og Vadsø. I nord er avfallsvolumene spredt og vil bli mer fragmentert når 65 % prosent av avfallet skal materialgjenvinnes. Denne uken har prosjektet hatt workshop i Harstad hvor prosjektdeltakerne og lokale næringslivsaktører har deltatt. På workshopen fikk man blant annet høre om utfordringene og mulighetene som ligger i behandling og transport av avfall og sekundærråvarer.

Prosjektdeltakerne fikk omvisning på HRS Metallco sitt anlegg og industriområdet ved Stangnes havn

- Det er klart at økte krav til materialgjenvinning er en større økonomisk utfordring her i nord, sett ut i fra geografi og demografi. Det er derfor viktig at vi sikrer at det også fører med seg mer verdiskapning i nord

Han trekker frem Rå biopark som eksempel på dette, hvor matavfall fra 41 kommuner i Nord-Norge skal omdannes til biogass.

I Oslo er situasjonen motsatt. Det er store volum, men materialgjenvinningsgraden har flatet ut og det er utfordringer med kvaliteten på kildesortering som det er i mange store byer. Det er også mye varer som fraktes fra Oslo Havn, og areal i havna er en utfordring. Dette er noe som mange havner, også i mindre byer kjenner seg igjen i. 

- Avfall er en ressurs for havner, men det er en generell utfordring med å sikre store eller gode nok areal tilknyttet havnene

I tillegg til de utvalgte kommunene har prosjektet knyttet til seg flere bransjeorganisasjoner: Samfunnsbedriftene ved Avfall og ressurs og Norske Havner, Avfall Norge og Kystrederiene

Kvalitet er viktig for å sikre at avfallet kan leveres til materialgjenvinning slik at det kan behandles og benyttes som sekundærråvare. Riktig mellomlagring og omlastning er viktig for å bevare kvaliteten, og her spiller areal en viktig rolle.Samarbeid om arealfordeling er noe prosjektet vil se på. Som oppsummerende ord om prosjektet sier Bjørn Kopstad i Norwaste

- Mye spennende kan skje når ulike parter starter å snakke med hverandre

Prosjektet blir ferdigstilt i oktober 2023. Har du spørsmål eller ønsker å høre mer om prosjektet ta kontakt med ine.geitung@norwaste.no

Flere
artikler

nb_NONO