Hvordan forebygge forsøpling rundt returpunkt
Norwaste og Hold Norge Rent har med finansiering fra Handelens Miljøfond laget rapporten Forebygging av forsøpling rundt returpunkt. Rapporten kommer med flere tiltak og råd som skal hjelpe kommuner og avfallsselskaper med å redusere forsøplingen. Sirkel, Fretex og Sandnes kommune har også bidratt i prosjektet.

Returpunkt for glass- og metallemballasje og tekstilsinnsamling er områder hvor det ofte blir satt igjen annet avfall og er dermed en hot-spot for forsøpling. Dette er et velkjent problem for kommuner og aktører som drifter returpunkter. Omfanget av forsøplingsproblemet har vært lite dokumentert, og det finnes lite systematisert kunnskap om det. Det har Norwaste og Hold Norge Rent ønsket å gjøre noe med og har i 2022 kartlagt forsøpling rundt returpunkt for glass- og metallemballasje og tekstil.

Formålet med prosjektet har vært å sammenstille kunnskap om denne forsøplingen for å utvikle målrettede tiltak og råd mot forsøpling på returpunktene. Åtte utvalgte returpunkt for glass og metallemballasje og tekstilinnsamling i Sandnes kommune ble i en periode på fire uker i september 2022 jevnlig observert og kartlagt for mengde forsøpling. Avfallet ble undersøkt i en plukkanalyse. Det ble generelt observert mindre forsøpling med returpunkt med nedgravde avfallsløsninger og returpunkt med få containere. Det ble også observert tendens til mer forsøpling ved returpunkt for klesinnsamling. Forsøplingen så ut til å stamme fra privatpersoner hvor mye av avfallet kunne relateres til småbarnsfamilier. Store gjenstander og møbler (grovavfall) var største kategorien og utgjorde 60 % av avfallet i vekt.

Sammensetning av forsøplet avfall rundt returpunkt for glass og metallemballasje i kilo
Møbler og gjenstander til småbarnsfamilier var gjengangere blant avfall som ble hensatt

Det var også en gjenganger at glass og metall som ikke er emballasje ble hensatt ved returpunktene. Mye av dette var større gjenstander, for eksempel glassplater som ikke fikk plass inn i returpunktet. Det ble også funnet gjenstander av tekstil flere steder, også på returpunkter uten innsamling av tekstil. Norwaste estimerte at minimum 20 prosent av avfallet som ble hensatt kunne vært levert til ombruk.

Avfallet som ble analysert ble også telt, og i antall var plast den største kategorien. Engangsplast (som definert i SUP-direktivet) og annen plast utgjorde 40 prosent av gjenstandene. Plastemballasje, leker i hardplast eller andre gjenstander i hardplast utgjorde mesteparten av plasten.

Forsøplet avfall rundt returpunkt for glass og metallemballasje etter antall

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant kommuner og kommunale avfallsselskaper fra juni til september 2022. I undersøkelsen bekreftes det at forsøpling er et problem. De fleste mente at dårlige holdninger hos innbyggerne var årsak til forsøpling. Andre årsaker som ble trukket frem var plasseringen av returpunkt var bortgjemt, kostnad ved å levere til gjenvinningsstasjon eller fulle returpunkt. Av tiltak som kunne redusere forsøpling ble kameraovervåkning med stemmeaktivering rangert som mest effektivt av respondentene. Selv om forsøpling opplevdes som et problem var det få kommuner eller avfallsselskaper som hadde oversikt over hvor mye avfall som ble ryddet og hvor mye opprydningsjobben kostet.

I de siste årene har en del kommuner gått vekk i fra felles returpunkt og over til egne beholdere for hver husstand. 50 % av kommuner eller avfallsselskap som hadde gått vekk fra felles returpunkt oppga forsøpling som en viktig årsak til endring av tjenesten . Det ble også oppgitt at endringen til egne beholdere hadde ført til mer utsortert glass og metall samt sparte kostnader ved opprydding av forsøpling.

Basert på funnene fra kartleggingen kommer rapporten med 11 forslag til forebyggende tiltak mot forsøpling. Av tiltakene som ble ansett som mest effektive var å erstatte felles returpunkt for glass og metallemballasje til egen henteordning. Rene og pene returpunkt ble også vurdert som et enkelt og effektiv tiltak. Rene og ikke minst oversiktlig returpunkt som gir innbyggerne en følelse av å bli iakttatt er med på å øke “barrieren” for å forsøple. Man vil ikke være den første til å forsøple, og man vil ikke bli sett.

Tiltakene som ble foreslått i rapporten var:

 • Erstatte returpunkt for glass- og metallemballasje med henteordning
 • Erstatte returpunkt for tekstil med annen innsamling
 • Sørge for pene returpunkt i rene omgivelser
 • Overgang til nedgravde avfallsbrønner for glass og metall
 • Bedre plassering av returpunkt
 • Færre og mer avstand mellom oppsamlingsenheter per sted
 • Ha egnede beholdere til småsøppel på returpunkt
 • Gi innbyggerne følelsen av å bli iakttatt
 • Ytterligere bedre tilbud for avfallshåndtering
 • Formidle kunnskap om hva slags tilbud som finnes i kommunen for sortering og levering av avfall
 • Tydelig og enhetlig informasjon på returpunkter om hva som skal leveres

Hele rapporten kan lastes ned her: Forebygging av forsøpling rundt returpunkt

Basert på rapporten har Hold Norge Rent også utarbeidet en brosjyre med veiledning og tiltak til kommuner som er tilgjengelig for nedlastning på deres nettsider

Flere
artikler

nb_NONO