Norwaste kartlegger forsøpling i Oslo kommune
Foto: Rune Kjørmo / Plan- og Bygningsetaten
Foto: Rune Kjørmo / Plan- og Bygningsetaten
I samarbeid med Oslo kommune har Norwaste mottatt støtte av Handelens Miljøfond for å kartlegge forsøpling i Oslo. Prosjektet skal angi nøkkeltall på årlig plastforsøpling fra de viktigste oppryddingsaktivitetene i Oslo kommune. I dag finnes ingen total oversikt over forsøplingssituasjonen i Oslo, prosjektet vil derfor bidra med verdifull innsikt og data om mengde og type avfall som havner på avveie gjennom forsøpling.

Nyutviklet metodikk for å kartlegge forsøpling prøves ut

Prosjektet som er finansiert av Handelens Miljøfond og Oslo kommune skal angi nøkkeltall på årlig plastforsøpling fra de viktigste oppryddingsaktivitetene i Oslo kommune. I dag finnes ingen total oversikt over forsøplingssituasjonen i Oslo, prosjektet vil derfor bidra med verdifull innsikt og data om mengde og type avfall som havner på avveie gjennom forsøpling, samt kostnadene for å håndtere disse.

Norwaste har utviklet en metodikk for å beregne årlig mengder forsøpling som ryddes opp. Denne tar utgangspunkt i kartlegging av oppryddet forsøpling. For å kunne danne et bilde av forsøplingssituasjonen, og hva som faktisk ryddes opp, er prosjektets første steg å få en oversikt over kommunens organisering av oppryddingsarbeid slik at prosjektet tilpasses kommunens infrastruktur og systemer. Det vil deretter utføres feltarbeid hvor mengder og sammensetning av forsøplingen kartlegges.

Eksempler på “forsøplingsstrømmer” som ryddes opp av kommunen er feiemasser fra feiebiler som rengjør urbane rom, manuelt innsamlet forsøpling fra opprydding i byrom (parker, torg ol) og innsamlet forsøpling fra rydding langs veier. Andre aktuelle forsøplingstrømmer er fra opprydding i regi av Rusken.

Flere
artikler

nb_NONO