VI TILBYR

Med vår unike erfaring og spisskompetanse kan Norwaste tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester, se eksempler her:

Plukkanalyse

Avfallsforskriften stiller krav til utsortering av plast- og matavfall og at en stigende utsorteringsandel skal oppnås i perioden 2025-2035. Miljødirektoratet anbefaler at kommunene gjennomfører plukkanalyser så ofte at man har nok kunnskap om andelen feilsortert avfall og ved større endringer i avfallshåndteringen. Norwaste har de siste årene bygget opp kapasitet og kompetanse innenfor plukkanalyser og bistår kommuner med gjennomføring av plukkanalyser og beregning av utsorteringsgrad. Dette inkluderer ulike varianter av hvor mye kommunene eller avfallsselskapet ønsker å gjøre selv.

Avfallsmarkedet

Avfallshåndtering er omfattet av et stort regelverk. De ulike avfallstypene håndteres i ulike verdikjeder. Gode eller mindre gode. Det som er avfall for den ene kan bli verdifull råvare for en annen. For å etablere solide verdikjeder, er det nødvendig med grundig innsikt, forståelse og kompetanse innen avfall, resirkulerte materialer og markedet. Norwaste vil bidra til til at din virksomhet kan lykkes. Enten du ønsker å øke verdien av ditt avfall eller biprodukter ved å gjøre dem til resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi, forbedre din avfallshåndtering, eller utvikle nye markeder. 

Avfallshåndtering i en sirkulær økonomi

Avfallshåndtering er en komplisert industri. Ny teknologi gir store muligheter for nye og bedre verdikjeder, enten det gjelder innsamling, sortering, behandling og avsetning. Norwaste har kunnskap om rammebetingelser, teknologiske løsninger, avfallets verdikjeder og markedet for resirkulerte råvarer slik at du kan lykkes med din virksomhet.

Offentlige aktører

Med vår lange erfaring fra statlig og kommunale beslutningsprosesser kan vi utgjøre en forskjell for myndigheter og kommuner og kommunale avfallsselskaper, enten behovet er relatert til regelverksutvikling, kommunale avfallsplaner eller andre planer og anskaffelser.

Avfallshåndtering globalt

I store deler av verden er utfordringene rundt avfallshåndtering basale. Mangel på innsamling og en forsvarlig og bærekraftig avfallsbehandling gjør at plast skyller på havet og er største kilde til marin forsøpling globalt. Behovene for å få på plass systemer for innsamling og håndtering av avfallsressursene er akutte. Samtidig er infrastrukturen mangelfull og en stor uformell sektor er mange steder den eneste som bidrar til gjenvinning. Norwaste har kunnskapen til å forstå kompliserte strukturer og bidra til at prosjekter lykkes.

Prosjekter

NORWASTE FLYTTER OG UTVIDER

Norwaste flyttet i sommer inn i nye og større lokaler i Øvre Vollgate 13, og har fra august utvidet rådgivningsteamet med to personer.

Les mer »
nb_NONO